Θα βρειτε πληροφοριες για το πως θα
σχεδιάσετε και αποκτήσετε την κατοικια σας.

 • panels_pv_6080
  Photovoltaics
 • wind_web_6080
  Wind
  Generators
 • exikonomo_koritsaki_6080
  House Energy
  Upgrade
 • roofs green_housenew1_6080
  Πρασινες
  στεγες

Αξιολόγηση Αίτησηςη

Κατά την υποβολή της αίτησης ελέγχεται η πληρότητα του φακέλου σε δύο βασικά στάδια.

1ο Στάδιο ελέγχου – Τράπεζες Κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής ελέγχεται, μέσω της λίστας υποβαλλόμενων δικαιολογητικών η πληρότητα του φακέλου και η επιλεξιμότητα της αίτησης. Οι συνεργαζόμενες Τράπεζες για την εξέταση των αιτήσεων εφαρμόζουν τους ισχύοντες εσωτερικούς κανονισμούς που τους διέπουν, καθώς και τα κριτήρια για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας. Βάσει των στοιχείων που εισάγονται στο πληροφοριακό σύστημα διενεργείται έλεγχος ικανοποίησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας του Προγράμματος και υπολογίζονται τα ανώτατα επιλέξιμα κόστη ανά κατηγορία δαπάνης και ο επιλέξιμος προϋπολογισμός λαμβάνοντας υπόψη το ύψος των προσφορών έως και τις ανώτατες τιμές μονάδας, όπως περιγράφεται στο σημείο Κατάθεση Αίτησης. Με την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων γίνονται επιπλέον έλεγχοι που αφορούν στην καταχώρηση περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για την ίδια επιλέξιμη κατοικία καθώς και την καταχώρηση περισσοτέρων της μιας αιτήσεων από τον ίδιο ενδιαφερόμενο, με την επιφύλαξη της περίπτωσης αίτησης που αφορά σε πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου και καταρτίζεται σχετικός πίνακας με τις «επιλέξιμες» και «μη επιλέξιμες» αιτήσεις ανά Περιφέρεια. Η διαδικασία εισαγωγής των στοιχείων και οι έλεγχοι που διενεργούνται παρουσιάζονται στα Παραρτήματα Ι-Α και Ι-Β.

2ο Στάδιο ελέγχου – ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Γενικοί Έλεγχοι Η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους στις αιτήσεις, που έχουν υποβληθεί στα υποκαταστήματα των Τραπεζών, για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος. Επίσης, ελέγχεται μεταξύ άλλων η μη καταχώρηση περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για την ίδια επιλέξιμη κατοικία όπως και μη καταχώρηση περισσοτέρων της μιας αιτήσεων από τον ίδιο ενδιαφερόμενο (με την επιφύλαξη της περίπτωσης αίτησης που αφορά σε πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου) και καταρτίζεται σχετικός πίνακας με τις «επιλέξιμες» και «μη επιλέξιμες» αιτήσεις ανά Περιφέρεια. Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω διαδικασία προκύψουν διαφορές σε σχέση με τις «κατ’ αρχήν επιλέξιμες» αιτήσεις του 1ου σταδίου, η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ενημερώνει μέσω της συνεργαζόμενης Τράπεζας τον ενδιαφερόμενο. Η διαδικασία εισαγωγής των στοιχείων και οι έλεγχοι που διενεργούνται παρουσιάζονται στα Παραρτήματα Ι-Α και Ι-Β, Μέρος Γ και Δ αντίστοιχα. Διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης – Τελική κατάταξη – Υπαγωγή αιτήσεων Η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. διενεργεί συγκριτική αξιολόγηση των αιτήσεων, οι οποίες κρίθηκαν τελικά επιλέξιμες κατά το 2ο στάδιο της αξιολόγησης, βάσει του κριτηρίου της υπολογιζόμενης ετήσιας Εξοικονομούμενης Ενέργειας ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας προς το κόστος των προτεινόμενων παρεμβάσεων βάσει των υποβαλλόμενων προσφορών [kWh/(τ.μ * έτος)/€]. Βάσει του συγκεκριμένου κριτηρίου οι αιτήσεις κατατάσσονται ανά Περιφέρεια κατά σειρά επίτευξης της μεγαλύτερης εξοικονόμησης ενέργειας ανά μονάδα κόστους. Η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. υποβάλλει τον πίνακα κατάταξης των αιτήσεων που προέκυψε από τη συγκριτική αξιολόγηση * υπολογιζόμενη ετήσια εξοικονομούμενη ενέργεια είναι αυτή που υπολογίζεται από τον ενεργειακό επιθεωρητή και καταγράφεται στο Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων του Παραρτήματος VΙΙ. Για την περίπτωση πολυκατοικίας, ως σύνολο κτηρίου, στην υπολογιζόμενη ετήσια εξοικονομούμενη ενέργεια περιλαμβάνεται και αυτή που αντιστοιχεί στα μέρη του κτηρίου που δεν είναι επιλέξιμα στο Πρόγραμμα (π.χ. π.χ. διαμερίσματα ιδιοκτητών με εισοδήματα υψηλότερα αυτών της κατηγορίας Γ) αλλά έχουν συμπεριληφθεί στο Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων, * κόστος των προτεινόμενων παρεμβάσεων είναι το κόστος που αποτυπώνεται στη στήλη «Κόστος βάσει προσφορών» της «καταρχήν επιλέξιμης» αίτησης. Για την περίπτωση πολυκατοικίας, ως σύνολο κτηρίου, στο κόστος των παρεμβάσεων περιλαμβάνεται και το κόστος των παρεμβάσεων που αντιστοιχεί στα μέρη του κτηρίου που δεν είναι επιλέξιμα στο Πρόγραμμα (π.χ. διαμερίσματα ιδιοκτητών με εισοδήματα υψηλότερα αυτών της κατηγορίας Γ), αλλά έχουν συμπεριληφθεί στο Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων, * σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η τιμή μονάδας παρέμβασης βάσει προσφορών αποκλίνει σημαντικά του μέσου όρου των σχετικών τιμών μονάδας του συνόλου των αιτήσεων, η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ δύναται να προβεί σε προσαρμογή της εν λόγω τιμής στις ανώτατες τιμές όπως αυτές παρουσιάζονται στο σημείο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ». στην Επενδυτική επιτροπή του Ταμείου «Εξοικονομώ κατ΄Οίκον», η οποία εγκρίνει την κατάταξη των αιτήσεων και βάσει του προϋπολογισμού του Προγράμματος ανά Περιφέρεια, καταρτίζει πίνακα με τους ωφελούμενους που τελικά επιλέγονται για υπαγωγή στο Πρόγραμμα. Βάσει του ανωτέρω πίνακα κατάταξης εκδίδεται απόφαση της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. για την υπαγωγή των Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα (Απόφαση Υπαγωγής). Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως του προϋπολογισμού σε κάποια Περιφέρεια αμιγούς στόχου σύγκλισης αυτός μπορεί, μετά από εισήγηση της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., με σύμφωνη γνώμη της ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ προς την Επενδυτική Επιτροπή, να μεταφερθεί σε άλλες Περιφέρειες αμιγούς στόχου σύγκλισης ανάλογα με το πλήθος των αιτήσεων. Η απόφαση υπαγωγής των ωφελούμενων αποστέλλεται από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. στις συνεργαζόμενες Τράπεζες, οι οποίες προσκαλούν τους ωφελούμενους για ενημέρωση και υπογραφή δανειακών συμβάσεων. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν προσέλθει για υπογραφή δανειακής σύμβασης στο διάστημα που προβλέπεται, βλέπε «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ», η Τράπεζα ενημερώνει σχετικά την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. η οποία προβαίνει σε τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής με αντικατάσταση του εν λόγω ωφελούμενου με τον επόμενο βάσει της κατάταξης των αιτήσεων ανά Περιφέρεια.